Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Aanbieding en overeenkomst 

1.1 Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst die door KM Privacy & Security (hierna te noemen: KMPS) met Opdrachtgevers respectievelijk hun rechtsopvolgers wordt aangegaan, alsmede op alle opdrachten, adviezen, diensten en andere werkzaamheden, die uit die overeenkomsten voortvloeien of anderszins voor Opdrachtgevers verricht worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.  

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.  

1.3 Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.  

1.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.  

2. Gedragscode

2.1 KMPS waarborgt ten opzichte van haar Opdrachtgevers dat zij strikt onafhankelijk opereert en dat zij in het kader van de haar verstrekte opdracht, de belangen van haar Opdrachtgever naar beste kunnen zal behartigen.  

2.2 Partijen erkennen dat de inhoud van de relatie alsmede de gegevens en informatie welke aan hen bekend zijn/worden in het kader van een overeenkomst een strikt vertrouwelijk karakter hebben. Geen der partijen zal direct noch indirect de inhoud van de relatie alsmede de gegevens en informatie welke aan haar bekend worden, aan derden bekendmaken. Deze verplichting geldt zowel gedurende de looptijd van een overeenkomst als na afloop daarvan.  

2.3 Met betrekking tot alle informatie en gegevens, afkomstig van een der partijen die aan de andere partij zijn verstrekt danwel anderszins bij deze berusten, verbindt de ontvangende partij zich: 

  • Redelijke maatregelen in acht te nemen ter bescherming van deze gegevens en informatie; 
  • De gegevens en informatie niet te gebruiken voor enig ander doel dan waarvoor zij zijn bestemd; 
  • In het kader van de opdracht personen in te zetten van wie redelijkerwijs mag worden aangenomen dat zij betrouwbaar zijn.  

2.4 Partijen staan ervoor in dat hun medewerkers op de hoogte zijn van de verplichtingen uit dit artikel.  

3. Uitvoering van de opdracht

3.1 KMPS zal de door haar te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.  

3.2 Offertes van KMPS zijn gebaseerd op informatie (waaronder onder meer doch niet uitsluitend worden verstaan: specificaties, modellen, tekeningen en documentatie) die door Opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten alle essentiële informatie benodigd voor de opzet en de uitvoering van de opdracht heeft verstrekt. 

3.3 Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt Opdrachtgever tijdig alle documenten en gegevens die KMPS nodig heeft. Dit geldt ook voor de ter beschikkingstelling van medewerkers van de eigen organisatie van Opdrachtgever die bij de uitvoering van de aan KMPS verstrekte opdracht betrokken zullen zijn.  

3.4 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gebruik en de toepassing in zijn organisatie van de door KMPS geleverde producten en te verlenen diensten alsmede voor de controle- en beveiligingsprocedures en een adequaat systeembeheer.  

3.5 Indien is overeengekomen dat Opdrachtgever programmatuur, materialen of gegevens op informatiedragers ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijke specificaties.  

3.6 Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van KMPS staan of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan diens verplichtingen voldoet, heeft KMPS in ieder geval het recht tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en heeft zij het recht om de daardoor ontstane kosten volgens haar gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.  

3.7 Tenzij tussen partijen anders is overeengekomen is KMPS te allen tijde bevoegd derden in te schakelen bij de uitvoering van opdrachten. KMPS staat ervoor in dat deze derden hun werkzaamheden zullen verrichten als waren zij werknemers van KMPS.  

3.8 KMPS kan in overleg met Opdrachtgever de samenstelling van het adviesteam wijzigen, of indien er slechts sprake is van één persoon deze vervangen, indien KMPS meent dat dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is. De wijziging of de vervanging mag de kwaliteit van de te verrichten werkzaamheden niet verminderen, noch de continuïteit van de opdracht ongunstig beïnvloeden. Een wijziging van het adviesteam of de vervanging van één persoon kan ook op verzoek van Opdrachtgever in overleg met KMPS plaatsvinden.  

3.9 Ingeval medewerkers van KMPS op de locatie van opdrachtgever werkzaamheden verrichten, zal Opdrachtgever kosteloos voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten, zoals – indien van toepassing – een werkruimte met computer/laptop en telecommunicatiefaciliteiten etc. zorgdragen. Opdrachtgever zal KMPS vrijwaren voor aanspraken van derden, medewerkers van KMPS daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van het handelen of het nalaten van Opdrachtgever of van onveilige situaties in diens organisatie.  

4. Prijs en betaling 

4.1 De tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen luiden exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. 

4.2 Bij gebreke van een specifieke regeling is KMPS gerechtigd haar prijzen en tarieven jaarlijks per 1 januari aan te passen.  

4.3 Alle facturen zullen door Opdrachtgever worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities zal Opdrachtgever binnen veertien dagen na factuurdatum betalen.  

4.4 Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal Opdrachtgever, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, daarover de wettelijke rente verschuldigd zijn. Ingeval Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, is KMPS gerechtigd alle ter zake de incassering van de alsdan verschuldigde bedragen gemaakte (buiten)gerechtelijke kosten, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van de verschuldigde bedragen, aan Opdrachtgever in rekening te brengen, onverminderd het recht van KMPS om, indien de werkelijke kosten aantoonbaar hoger zijn, de werkelijke kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen.  

5. Voorbehoud van eigendom en rechten 

5.1 Alle aan Opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van KMPS, totdat alle bedragen die Opdrachtgever verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren zaken of verrichtte of te verrichten werkzaamheden, waaronder begrepen rente en kosten van invordering, volledig aan KMPS zijn voldaan.  

5.2 Rechten worden aan Opdrachtgever steeds verleend of, in het voorkomend geval, overgedragen onder de voorwaarde dat Opdrachtgever de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.  

6. Rechten van intellectuele of industriële eigendom 

6.1 Modellen, methoden, technieken, adviezen, instrumenten, waaronder ook software, die zijn of worden gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en in het advies of onderzoeksresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven eigendom van KMPS of haar licentiegevers. Indien en voor zover in de overeenkomst niet anders is bepaald, verkrijgt Opdrachtgever een onbeperkt gebruiksrecht. Openbaarmaking echter kan slechts geschieden na daartoe verkregen voorafgaande schriftelijke toestemming van KMPS. 

6.2 Opdrachtgever staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan KMPS van apparatuur, programmatuur of materialen met het doel van gebruik of bewerking en Opdrachtgever zal KMPS vrijwaren tegen elke actie welke is gebaseerd op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik of bewerken inbreuk maakt op enig recht van derden.  

7. Leveringstermijnen 

Alle door KMPS genoemde (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan KMPS bekend waren en zij zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen; de enkele overschrijding van een genoemde (leverings)termijn brengt KMPS niet in verzuim. KMPS is niet gebonden aan (leverings)termijnen die, vanwege buiten haar macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen KMPS en Opdrachtgever zo spoedig mogelijk in overleg treden.  

8. Beëindiging 

8.1 Aan elk van partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling, waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.  

8.2 Elk van de partijen kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien de andere partij – al dan niet voorlopig – surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de andere partij faillissement wordt aangevraagd of indien haar onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. De partij die de overeenkomst aldus beëindigt zal nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.  

8.3 KMPS behoudt zich het recht voor om een overeenkomst inzake dienstverlening eenzijdig te ontbinden indien KMPS om redenen van ethiek of belangenverstrengeling, geen zaken wenst te doen met de rechtsopvolger van Opdrachtgever. In dat geval is Opdrachtgever KMPS betaling verschuldigd van alle tot het moment van ontbinding geleverde diensten.  

8.4 Indien Opdrachtgever op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 8.1 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making zijn, tenzij KMPS ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die KMPS vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.  

9. Aansprakelijkheid van KMPS

9.1 KMPS aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel 9 blijkt en is behoudens het in lid 3), 4) en 5) gestelde, aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht voor zover deze het gevolg zijn van het door KMPS niet in acht nemen van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop Opdrachtgever krachtens artikel 3.1 mag vertrouwen. De aansprakelijkheid veroorzaakt door de tekortkomingen, wordt beperkt tot het factuurbedrag exclusief omzetbelasting dat KMPS voor haar werkzaamheden in het kader van de opdracht heeft bedongen.  

9.2 Bij opdrachten die een doorlooptijd van meer dan drie maanden hebben, geldt een verdere beperking dan hierboven genoemde aansprakelijkheid tot maximaal het factuurbedrag over de laatste drie maanden.  

9.3 KMPS is niet aansprakelijk voor wanprestatie gepleegd door (leveranciers en klanten van) Opdrachtgever.  

9.4 KMPS is niet aansprakelijk voor de mate waarin de organisatie van Opdrachtgever daadwerkelijk gebruik maakt van de adviezen, producten en systemen die met behulp van KMPS aan de organisatie ter beschikking zijn gesteld.  

9.5 Aansprakelijkheid van KMPS voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.  

9.6 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij KMPS meldt.  

9.7 Opdrachtgever vrijwaart KMPS voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door KMPS geleverde producten.  

9.8 In geval in of buiten rechte wordt vastgesteld dat een prestatie van de ene partij aan de andere partij geleverd, inbreuk maakt op enig intellectueel eigendomsrecht van derden, zal de inbreuk makende partij voor zijn rekening en te zijner beoordeling hetzij:  

  • Voor de andere partij het recht verwerven het gebruik van de prestatie voort te zetten;  
  • De prestatie door een andere prestatie, die geen inbreuk maakt, vervangen; 
  • De prestatie zodanig wijzigen dat de inbreuk wordt beëindigd.  

9.9 Aanspraken van partijen welke uit de tussen hen bestaande rechtsverhouding voortvloeien, vervallen indien deze niet binnen 6 maanden na intreden van de gebeurtenis die tot de aanspraak leidt, worden geëffectueerd.  

10. Overmacht 

10.1 Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers van KMPS.  

10.2 Wanneer de overmachtssituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is wordt dan naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn. 

11. Toepasselijk recht en geschillen

De overeenkomsten tussen KMPS en Opdrachtgever worden beheerst door Nederlands recht. Geschillen welke tussen KMPS en Opdrachtgever mochten ontstaan naar aanleiding van een door KMPS met Opdrachtgever gesloten overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter, tenzij partijen arbitrage overeenkomen welke zal geschieden conform het regelement van het Nederlands Arbitrage Instituut te Rotterdam.